Doradztwo

Wykorzystując potencjał naszych wewnętrznych ekspertów oraz współpracę ze znakomitymi zewnętrznymi konsultantami oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie doradztwa organizacyjnego, finansowego oraz zarządzania zasobami ludzkimi.


Specjalizujemy się w tworzeniu:

* biznes planów,

* studiów wykonalności pod projekty finansowane z funduszy strukturalnych,

* wniosków o dotacje ze środków przedakcesyjnych i strukturalnych UE.


Udzielamy bezpłatnie podstawowe usługi informacyjne dla osób bezrobotnych chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy Chorzowie.


Jak założyć własną firmę - 7 kroków debiutującego przedsiębiorcy.


W ramach świadczonych usług doradczych opracowaliśmy między innymi:

-  Studium wykonalności przedsięwzięcia inwestycyjnego "Przebudowa ulicy Nowej w Chorzowie - powołanie strefy aktywności gospodarczej,
-  Studium wykonalności "Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki ściekami w zlewni oczyszczalni Klimzowiec" na potrzeby ISPA,
- Studium wykonalności projektu "Budowa Centrum Dydaktyczno-Naukowego Instytutu Neofilologicznego Uniwersytetu Śląskiego w           Sosnowcu",
- "Adaptacja historyczego bydynku byłego Teatru Miejskiego na potrzeby Chorzowskiego Centrum Kultury",
-  "Rozbudowa i modernizacja Pawilonu nr 1 Szpitala przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie"

oraz szereg biznes planów i studiów wykonalności na potrzeby dotacji inwestycyjnych programu PHARE 2000, 2001, 2002.Wysoki poziom oferowanych usług doradczych wynika ze stosowania specjalnych procedur zgodnych z systemem jakości Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Herb Miasta Chorzów

logo cp kn.fw

bip logo 225x80 v2

Projekty

Chorzowski Przedsiębiorca Roku

Chorzowski Przedsiębiorca Jutra

Newsletter

Regulamin

Norma ISO

Spółka posiada system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009